Young Leadership Development: การสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา (ปีที่ 3) ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดอบรมโครงการบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Development) หัวข้อการเรียนรู้ : การสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Creative Communication for Transformation) และหัวข้อการเรียนรู้ :  ศักยภาพภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Inner Capacity for Transformation) ขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ในการทำงานเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมในบริบทต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพภายในของผู้เข้าร่วมโครงการ ผสมผสานกับการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการทำงานเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์

กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 17 –วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโดยโครงการได้รับเกียรติจากกระบวนกรคือ คุณธนัญธร เปรมใจชื่น คุณพฤหัส พหลกุลบุตร และทีมงาน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

 ,