บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 2

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนของ สสส. มีภารกิจสำคัญคือการค้นหาและท้าทายวิธีคิดว่าด้วยเรื่องผู้นำแบบใหม่ จากผู้นำเชิงเดี่ยวมาเป็นภาวะผู้นำร่วม เพราะเชื่อว่าทุกคนมีภาวะการนำอยู่ในตัว ทำอย่างไรจะดึงศักยภาพของแต่ละคนมารวมกันแล้วนำพาสังคมไปด้วยกัน