บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 5

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น และคณะ จาก 7 Presents เป็นผู้จัดกระบวนการ โดยเชื่อว่าคำตอบของชีวิตอยู่ภายในผู้เข้าร่วมแต่ละคน ถ้าทุกคนอนุญาตให้ตัวเองฟังเสียงความรู้สึกภายในการเรียนรู้ที่ดีคือซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง

 , ,