บันทึกเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน: Annual Symposium and Reflection

ชมบันทึกงานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน Annual Symposium and Reflection วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ ปาฐกถาเปิดงาน โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

“ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลง : บทเรียนจากผู้นำขับเคลื่อนสังคม” ๐ คุณประทีป อ่อนสลุง ๐ คุณนุชนารถ บุญคง ๐ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ “การเดินทางภายในกับโลกที่เปลี่ยนแปลงภายนอก” ๐ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ๐ คุณพฤหัส พหลกุลบุตร ๐ คุณไมตรี จงไกรจักร์ ๐ คุณธีระพล เต็มอุดม “ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุ : บทเรียนจากปรัชญาตะวันออก” ๐ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ๐ ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ๐ รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ๐ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ดำเนินรายการโดย อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

 , , , , , ,