Leadership for Transcendence: ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

หนังสือเรื่องสภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้นเล่มนี้มาจากการสรุปสาระสำคัญจากการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence) ทั้งสามหลักสูตรซึ่งจัดโดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สรุปและเรียบเรียงหนังสือได้มีโอกาสสนทนากับคุณวิกรัม ภัฏฏ์ ผู้เป็นวิทยากรหลักในการอบรมดังกล่าว