วิจารณ์ พานิช: สอนอย่างมือชั้นครู

หนังสือ: สอนอย่างมือชั้นครู
เขียนโดย: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ถอดความจากหนังสือ Teaching at Its Best: A Research – Based Resource for College Instructors เขียนโดย Linda B. Nilson

ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
บรรณาธิการ: เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
กองบรรณาธิการ: ชลิดา เหล่าจุมพล
ออกแบบรูปเล่ม/ศิลปกรรม: นิสา บัวจุด, จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์, พสิษฐ์สัทคุณ จุลละมณฑล, สุเทพ เวทีกูล จั
ดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท จำนวนหน้า 356 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

 

View Fullscreen
Download PDF  ,