บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 5

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 4

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่ เขียนโดย ธนัญธร เปรมใจชื่น ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์ บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 3

โครงการผู้นำแห่งอนาคต กับภารกิจสำคัญคือการค้นหาและท้าทายวิธีคิดว่าด้วยเรื่องผู้นำแบบใหม่ จากผู้นำเชิงเดี่ยวมาเป็นภาวะผู้นำร่วม เพราะเชื่อว่าทุกคนมีภาวะการนำอยู่ในตัว ทำอย่างไรจะดึงศักยภาพของแต่ละคนมารวมกันแล้วนำพาสังคมไปด้วยกัน

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 2

โครงการผู้นำแห่งอนาคต กับภารกิจสำคัญคือการค้นหาและท้าทายวิธีคิดว่าด้วยเรื่องผู้นำแบบใหม่ จากผู้นำเชิงเดี่ยวมาเป็นภาวะผู้นำร่วม เพราะเชื่อว่าทุกคนมีภาวะการนำอยู่ในตัว ทำอย่างไรจะดึงศักยภาพของแต่ละคนมารวมกันแล้วนำพาสังคมไปด้วยกัน

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคต กับภารกิจสำคัญคือการค้นหาและท้าทายวิธีคิดว่าด้วยเรื่องผู้นำแบบใหม่ จากผู้นำเชิงเดี่ยวมาเป็นภาวะผู้นำร่วม เพราะเชื่อว่าทุกคนมีภาวะการนำอยู่ในตัว ทำอย่างไรจะดึงศักยภาพของแต่ละคนมารวมกันแล้วนำพาสังคมไปด้วยกัน