Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง การทำงานกับขอบภายในจิตใจของตนเอง บ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดภายในตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง

สรุปการอบรมโมดูลที่ 3 ครั้งที่ 1

ารอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดุลที่ 3 หัวข้อ นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นชุดการอบรมต่อเนื่องต่อจากการอบรม หัวข้อภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม และนำด้วยญาณทัศนะ

Leading with Soul Purpose: นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ

คุณเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า เราเกิดมาทำไม หรือเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าคุณเคยมีคำถามคล้ายๆ แบบนี้ นั่นอาจเป็นเพราะ Purpose ของคุณกำลังส่งสัญญาณที่อยากให้คุณเปิดรับ เรียนรู้ และเริ่มต้นเดินบนเส้นทาง ภารกิจ ของคุณเอง

Leading with Soul Purpose: เป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดูลที่ 3 : นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้จากภายใน ค้นพบเป้าหมายและภารกิจทางจิตวิญญาณของตนเอง

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม (Leadership for Transcendence) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้าใจในภาวะการนำที่มีอยู่ในตนเองและจิตวิญญาณของตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาอย่างเต็มที่

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ นำด้วยญาณทัศนะ ซึ่งเป็นโมดูลที่หนึ่งภายใต้หลักสูตร ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน