2 ทศวรรษชุมชนโคกสลุง เรียนรู้อดีต ค้นหาตัวตน บนเส้นทางสร้างสุข

ถอดบทเรียน 2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง กับการต่อสู่ เรียนรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุงให้เติบโตและแข็งเเรงบนต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยมีปลายทางคือ ‘ความสุขร่วมกันของชุมชน’

Systems Thinking แบบคนไทยเบิ้ง แก้ปัญหาชุมชนด้วยการคิดเชิงระบบ

พ่อมืด – ประทีป อ่อนสลุง หนึ่งในหัวเรี่ยวหัวเรื่องของการทำงานชุมชนได้เล่าให้เราฟังว่า กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ ความรู้ที่เขาเสาะแสวงหาเพื่อสร้างวิธีคิด เกิดวิธีมองปัญหา นำมาสู่วิธีการทำงาน หนึ่งในเครื่องมือนั้นเรียกว่า Systems Thinking

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

การอบรมเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมครั้งที่สอง เน้นเรื่องความเป็นมาประวัติศาสตร์ และปรัชญาของกระบวนทัศน์ และการฝึกคิดแบบกระบวนระบบ (SystemsThinking) เพื่อนำมาใช้ในชีวิตและการทำงานทางสังคม