Leadership for Transcendence: บันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

โครงการผู้นำแห่งอนาคต เชื่อว่าการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจะต้องเผชิญกับขอบทั้งในตัวเองบริบทสถานการณ์ และต้องตัดสินใจจากสิ่งที่รู้ในอดีตกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้าจึงควรมาเรียนรู้เพื่อสำรวจภาวะด้านในของตัวเอง โดยเชิญวิทยากรจากอินเดียคือ คุณ Vikram Bhatt และคณะทำงานจาก Leadership that Works ประเทศอินเดีย มาจัดอบรมเรื่อง Edge walking Leadership

ปฐมนิเทศ: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

การเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง จะต้องเผชิญกับขอบทั้งในตัวเองบริบทสถานการณ์และต้องตัดสินใจจากสิ่งที่รู้ในอดีตกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้าจึงควรมาเรียนรู้เพื่อสำรวจภาวะด้านในของตัวเองโดยเชิญวิทยากรจากอินเดียคือ คุณ Vikram Bhatt และคณะทำงานจาก Leadership that Works ประเทศอินเดียมาจัดอบรมเรื่อง Edge walking Leadership หรือการทำงานกับขอบของตัวเอง