Leadership for Transcendence Workshop: บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence) วันจันทร์ที่ 9 – วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ