Intrapreneur for Change : 4 เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง

e-Magazine ที่นำเสนอประสบการณ์ กระบวนการทำงาน บทเรียน และข้อคิด จากการทำงานของ Intrapreneur ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของแกนนำภาคประชาสังคมเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการทำงานในบทบาทดังกล่าว รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในการทำงานเพื่อสังคม