เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 3: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

การเรียนรู้เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การทำความเข้าใจตนเอง การทำงานเป็นทีม การเรียนและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ผ่านกิจกรรมฐานกายและกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น ผู้นำ 4 ทิศ การสื่อสารอย่างสันติ และกระบวนการฝึกฝนวิธีคิดกระบวนระบบ และกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อช่วยในการมองสถานการณ์ตลอดจนวิเคราะห์ สืบค้น และวางแผนการทำงานต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

การอบรมเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมครั้งที่สอง เน้นเรื่องความเป็นมาประวัติศาสตร์ และปรัชญาของกระบวนทัศน์ และการฝึกคิดแบบกระบวนระบบ (SystemsThinking) เพื่อนำมาใช้ในชีวิตและการทำงานทางสังคม