ก่อการครู : บ่มเพาะผู้นำทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มินิ ม.เถื่อน

วัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์