ปัญญาภายใน บ่มเพาะศักยภาพผู้นำ ตอนที่ 1

บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการเวที
พัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต “ผู้นำร่วมสร้างสุข” (Leadership for Collective Happiness – LCH) โมดูล 2 : ปัญญาภายใน : บ่มเพาะศักยภาพผู้นำ ตอนที่ 1

พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้

พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้ : เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานชุมชนร่วมกันของคนในจังหวัดพังงามากว่า 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นถึงการล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางการทำงานของชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านไม่ทำพลาดซ้ำ พังงาแห่งความสุข ไม่ใช่ตัวอย่างความสำเร็จ แต่คือตัวอย่างการเริ่มต้นนับหนึ่ง เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวน ทั้งส่วนชุมชน ประชาสังคม หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในบริบทอื่น ๆ เพื่อนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป 

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL2) ฉบับเต็ม

ภาวะผู้นำแห่งอนาคตเป็นกระบวนค้นหาตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับคนอื่นให้เป็น Collective Leadership เป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อมพลังจากภายในสู่พลังภายนอก เน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวเรากับคนอื่น ทั้งชีวิตและการงานอันเป็นพลังหยินหยางที่งอกงามซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเป็นองค์รวม

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL1) ฉบับเต็ม

ในต่างประเทศเริ่มมีการถอดบทเรียนออกมามากมายว่า ความเป็นผู้นําที่เป็น DistributedLeadership, Collective Leadership, Authentic Leadership นั้นเริ่มเข้ามาสู่สมการของเรามากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆ ก็คือว่า โดยความรู้สึกส่วนตัวพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวหรือแม่ค้าที่อยู่ในตลาดก็น่าจะมีภาวะผู้นําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคุณสมชายเท่านั้นที่จะเป็นผู้นําพาบ้านเมืองไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน 

สรุปเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (CLX) ฉบับเต็ม

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี กล่าวถึงที่มาของเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และโครงการผู้นำแห่งอนาคตโดยเริ่มกล่าวถึงข้อค้นพบเรื่องการฟื้นฟูประเทศว่า ไม่ใช่มาจากการขาดแคลนทรัพยากรหรือชุดความคิดในการทำงานแต่ปมใหญ่มาจากการติดกับวาทกรรม “ผู้นำ” แบบอัศวินขี่ม้าขาว