ประมวลการเรียนรู้: เวทีบ่มเพาะภาวการณ์นำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

ที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงคำว่า ผู้นำ ผู้คนมักจะนึกถึงวีรบุรุษหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม อันเป็นความหวังในการนำพาสังคมไปสู่ความเจริญ เป็นผู้แก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่ ซึ่งเป็นมุมมองแบบกระบวนทัศน์เดิม ที่ผู้นำจะมีบทบาทในการนำเดี่ยวหรือนำแบบวีรบุรุษ

เรียนรู้ตัวตนภายในเพื่อการคลี่ขยายและเติบโต

ภายในตัวเราแต่ละคน มีตัวตนหลากหลายซับซ้อน ซึ่งทั้งหมดจะถูกแสดงออกมาผ่านการอนุญาตโดยจิตของเรา ผ่านพฤติกรรม คุณลักษณะนิสัย สายตาที่เรามองออกไปเบื้องหน้า การให้ค่าต่อสิ่งรอบตัว หลักการที่เราเชื่อ และสิ่งที่เราเป็น โดยเราสามารถเข้าใจ เข้าถึง และยอมรับในความเป็นเราได้ด้วยการสังเกตเฝ้าดูตัวเราเอง