เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

หากพวกเขาได้สัมผัสกระบวนการสร้างเสริมภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงมิติการเติบโตภายในจิตใจ และบ่มเพาะวิถีแห่งสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการมีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เปิดรับความเห็นต่าง และยกระดับการฟังอย่างลึกซึ้ง