เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม: สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง

สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง โดยเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม ประสบการณ์จากการเดินทางสู่ชุมชนโคกสลุง จ.ลพบุรี จากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ โครงการผู้นำแห่งอนาคต