ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานได้รวบรวม สะสม ผสมผสาน และกลั่นองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในแง่ของคลังความรู้ และในแง่ของการถอดบทเรียนการทำงาน ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ หมวดที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ รายงาน “ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต”