วิศิษฐ์ วังวิญญู: เบ้าหลอมผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการได้รับเชิญให้ไปนำเสนอความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างเบ้าหลอมผู้นำรุ่นใหม่ ในเวทีผู้นำแห่งอนาคต ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล