ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3

เวทีสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคมเกิด จากความร่วมมือระหว่างโครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารและจิตวิทยา (MPI) โดยเชิญผู้นำจากสองภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพราะในโลกปัจจุบัน ผู้นำแห่งอนาคตจำต้องเรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เครือข่ายผู้นำภาคธุรกิจพบภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคตวางอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า วิกฤติการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและในอนาคตมีความสลับซับซ้อน และต้องการพลังของผู้คนจำนวนมากในการช่วยเหลือกันฟื้นฟูบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนไม่อาจสำเร็จได้โดย อัศวินขี่ม้าขาว ที่สังคมทั่วไปคาดหวัง เพราะองค์ความรู้ในโลกปัจจุบันบอกเราว่า เราต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งเราเชื่อมั่นทุกท่านมีศักยภาพผู้นำในตัวท่านเอง