หลากสี ต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม

หลากสีต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม หนังสือเล่มนี้มุ่งคลี่ขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกระบวนทัศน์ใหม่ในฐานะเป็นกรอบคิดและเครื่องมือพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่การขับเคลื่อนชุมชนหรือสังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจการทำงานขับเคลื่อนสังคมได้เรียนรู้และเกิดประกายความคิดต่อยอดสู่การนำไปเป็นแนวทางการทำงานเชิงปฏิบัติได้

ชัดเจน-มีเป้าหมาย-เห็นใจผู้อื่น: 3 ทักษะสำคัญของผู้นำในภาวะวิกฤติ

งานวิจัยเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะผู้นำของ แจ็คเกอลีน (Jacqueline) และ มิลตัน เมย์ฟิล (Milton Mayfiel) ศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการ (management) แห่ง Texas A&M International University สหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่า ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ดังนี้ 1.กำหนดทิศทางหรือมีแนวทางแก่ประชาชนอย่างชัดเจน 2.ทำทุกอย่างอย่างมีเป้าหมาย 3.มีความเห็นอกเห็นใจ

และไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ…

ผู้นำในภาวะวิกฤติ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แค่ชัดเจน มีเป้าหมาย และเห็นอกเห็นใจคนอื่น

บทความของซูซ วิลสัน (Suze Wilson) อาจารย์ด้านการพัฒนาผู้นำแห่งมหาวิทยาลัยแมสเซย์ กับบทวิเคราะห์ ‘ผู้นำประเทศ’ ในช่วงวิกฤติผ่านการทำงานของ จาซินดา อาร์เดิร์น (Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้

ส่วนหนึ่งของบทเรียนการทำงานของ พังงาแห่งความสุข ที่ทำงานร่วมกันมากว่า 20 ปีเท่านั้น ภายในหนังสือยังมีประสบการณ์การล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางในการทำงานของชุมชน ที่จะทำให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ทำพลาดซ้ำ

Collective Leadership for a Resilient Society: ผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้าง­สรรค์สังคม

เครือข่ายผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้าง­สรรค์สังคม (Collective Leadership for a Resilient Society) โครงการฯ ได้พัฒนาเครือข่ายผู้นำร่วมหรือผู้นำกระบว­นทัศน์ใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนและสังคมภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตประ­เทศในอนาคต และการฟื้นฟูสังคมและประเทศ

คนเล็ก เปลี่ยนเมือง: D.I.Y.

คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y. เวทีเสวนาสาธารณะผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร #โครงการผู้นำแห่งอนาคต

ถอดแง่มุมการเรียนรู้จากกิจกรรมของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ปี 2559-2560

เป็นการถอดแง่มุมการเรียนรู้จากเวทีเสริมศักยภาพการนําแบบกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้นําทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ ที่จัดโดยโครงการผู้นําแห่งอนาคตฯตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นแนวคิด องค์ความรู้ และประสบการณ์ จากการแบ่งปันของกระบวนกรและผู้นําที่เข้าร่วมโดยเป็นประเด็นที่มีความหมายสําคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในสู่การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ชุมชน และสังคม

คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน: ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก

การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก”

1 2