พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้

พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้ : เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานชุมชนร่วมกันของคนในจังหวัดพังงามากว่า 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นถึงการล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางการทำงานของชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านไม่ทำพลาดซ้ำ พังงาแห่งความสุข ไม่ใช่ตัวอย่างความสำเร็จ แต่คือตัวอย่างการเริ่มต้นนับหนึ่ง เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวน ทั้งส่วนชุมชน ประชาสังคม หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในบริบทอื่น ๆ เพื่อนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป 

สรุปเวทีการเรียนรู้: โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม

สรุปเวทีการเรียนรู้ “โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม” จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต และสถาบันการบริหารและจิตวิทยา วันที่ 3-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.นครปฐม

นำทางข้างใน: ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต

ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ การเปลี่ยนแปลงแม้ในระดับปัจเจกก็มีพลังมากพอจะสร้างคุณูปการต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ ประสบการณ์จริงของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมสิบสองท่าน ถ่ายทอดผ่านการสนทนาและสะท้อนย้อนมองเส้นทางชีวิตตนเอง ที่ได้ถูกหล่อหลอมผ่านประสบการณ์หลากหลาย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโต