ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก เขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์ ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้นำ ด้วยหลากหลายแนวคิดจากปรัชญาตะวันออก ปรับใช้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จากคำสอนของพระพุทธเจ้า สู่ จวงจื่อ จงจื่อ และ หานเฟยจื่อ