ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย

หนังสือ ภาวะผู้นำ…ความสำคัญต่ออนาคตไทย เล่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ผู้นำที่น่าเคารพมากที่สุดท่านหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 6 รอบ ท่านเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตามทำตามมากมาย สิ่งที่ท่านได้ให้แบบอย่างเอาไว้ ได้ให้แรงบันดาลใจในการทำงานแก่ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีขึ้น