ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา ผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณ ออกแบบปก อัครา เมธาสุข รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด พิมพ์ครั้งที่สอง : เมษายน 2559 จำนวน 2,000 เล่ม จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต