รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคตครั้งที่ 3 คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ: รื้อสร้างเบ้าหลอมผู้นำ ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ