บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเป็นเวลาสามปีโครงการผู้นำฯ พบว่าการยกระดับการทำงานขับเคลื่อนสังคมต้องการวิธีคิดใหม่ๆ ในการทำงานและสร้างความยั่งยืนให้องค์กรเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะยาวจึงชักชวนเครือข่าย 4 พื้นที่มาร่วมทดลองกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอบรม โดยมีคุณ พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ จาก School of Changemakers เป็นผู้ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้แต่ละพื้นที่และชุมชนพัฒนาศักยภาพของคน ระบบชุมชน และระบบองค์กรได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกับมีกลไกสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ทีมอาสาจากภาคธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด ทีมวิจัยจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าไปช่วยถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเพื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับการทำงาน และทีมสื่อจากบริษัทคิดค้นคว้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์สื่อในพื้นที่โดยหวังว่าจะนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เกิดตัวอย่างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนนอกกับคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการทำงานขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ให้มีศักยภาพสูงสุด

ดาวน์โหลดที่นี่