ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

เวทีการเรียนรู้ภาวะการน าเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 มีคุณณัฐฬสวัง วิญญู และทีมรับไม้เป็นกระบวนกรต่อจาก คุณประชาหุตานุวัตร เป็นเรื่องการรู้จักตัวเองอย่างลงลึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการภาวนา3 มิติ คือ รู้ตัว รู้ตัวตน และรู้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติด้วยการนั่ง ยืน เดิน สัมผัสธรรมชาติ ผ่านศิลปะการต่อสู้ วอยซ์ไดอะล็อก กระบวนการโปรเซสเวิร์กและนิเวศภาวนา เป็นต้น

เวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2559 จ.กาญจนบุรี

Download PDF  , ,