เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

การอบรมเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมครั้งที่สอง เน้นเรื่องความเป็นมาประวัติศาสตร์ และปรัชญาของกระบวนทัศน์ และการฝึกคิดแบบกระบวนระบบ (Systems Thinking) เพื่อนำมาใช้ในชีวิตและการทำงานทางสังคม

โครงการเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม Leadership Capacity for Social Facilitation
เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

Download PDF  ,