ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 มีคุณณัฐฬส วังวิญญู เน้นเรื่องการรู้จักตัวเองอย่างลงลึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยอาศัยกระบวนการภาวนา3 มิติ คือ รู้ตัว รู้ตัวตน และรู้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติด้วยการนั่ง ยืน เดิน สัมผัสธรรมชาติ ผ่านศิลปะการต่อสู้ วอยซ์ไดอะล็อก และนิเวศภาวนา เป็นต้น

สรุปเวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Download PDF  ,