ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1

เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 3 เน้นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นชัดเจนที่จะขับเคลื่อนสังคมในมุมใดมุมหนึ่งตามความสนใจและถนัดของตัวเองเป็นคนรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันโดยจะเป็นเรียนสองครั้งต่อเนื่อง ครั้งละ 4 วัน เวทีแรกมีคุณประชา หุตานุวัตร เป็นกระบวนกรหลัก เน้นเรื่องการเติมเครื่องมือ มุมมอง ความเข้าใจ และลงลึกด้านใน เพื่อเชื่อมสู่เวทีที่สอง ซึ่งคุณณัฐฬส วังวิญํู จะมารับไม้เป็นกระบวนกรต่อไป

เวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

View Fullscreen
Download PDF  , ,

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 3: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

เวทีเรียนรู้เสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม เป็นการจัดแบบต่อเนื่องสามครั้ง ในสองครั้งแรก เป็นการเรียนรู้เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การทำความเข้าใจตนเอง การทำงานเป็นทีม การเรียนและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ผ่านกิจกรรมฐานกายและกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น ผู้นำ 4 ทิศ การสื่อสารอย่างสันติ และกระบวนการฝึกฝนวิธีคิดกระบวนระบบ และกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อช่วยในการมองสถานการณ์ตลอดจนวิเคราะห์ สืบค้น และวางแผนการทำงานต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม

โครงการเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม Leadership Capacity for Social Facilitation เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 3 วันที่ 24-27 กันยายน 2558 ณ คำแสด รีเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

View Fullscreen
Download PDF  ,