บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7

เวทีสาธารณะโครงการผู้นำแห่งอนาคตครั้งที่ 7 หยิบยกประเด็นเรื่องคนเล็กเปลี่ยนเมืองเพราะเมืองเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของชีวิตที่สำคัญ และมีบทบาทในการสร้างจินตนาการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากมายจึงเชิญคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมือง พื้นที่ ชุมชน เป็นเวลายาวนานจำนวน 11 คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยหวังจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจว่า คนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอก

Download PDF