Process work: รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม ภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ

Process work คือวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือเพื่อที่จะค้นหา สืบหาบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง การสังเกตุลงไปที่อารมณ์ความรู้สึก เสียงเรียก ความต้องการภายใน หรือที่เรียกว่าสัญญาณ ภาวการณ์ต่างๆ จากข้างในที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการนำหรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะ เมื่อเรารู้และเขาถึงภาวะภายในนั้นแล้ว ก็ฝึกที่จะมอง ดู รู้สภาวะต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น ซึ่งในหลายๆ ครั้ง โดยปกติในคนทั่วไปนั้น สัญญาณภาวะภายในเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการแสดงออกต่างๆ ของเรา การตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง การคิดหรือการเลือกบางสิ่ง ซึ่งการระลึกถึงเจตนารมณ์ภายในของตัวเอง ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง การรับฟังเสียงเรียกข้างในของตัวเอง อาจจะกล่าวได้ว่า process work ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ต่างอะไรกับเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการฝึกเจริญสติหรือวิปัสสนา เพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ ยอมรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่หลบหนีไม่หลบซ่อน พร้อมกันนั้น ยังดำรงซึ่งสติในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจและการแสดงออกอีกด้วย

นำกระบวนการโดย ดร. จิลล์ เอมสลี คุณประชา หุตานุวัตร วันที่ 16-19 มกราคม 2558
เรียบเรียงโดย นายสะพรั่ง ภาษยะวรรณ์ ผู้ประสานงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต

View Fullscreen
Download PDF  , ,