ค้นหาหน้าตาของความสุข

ความสุขมีหลากหลายนิยาม สุดแต่ความรู้สึกนึกคิดในโมงยามนั้น แต่สำหรับคนพังงา เนื้อในแห่งความสุขที่พวกเขาว่า คือการกำหนดชีวิตตนเองได้ในฐานะพลเมืองของจังหวัด

คำตอบนี้มิได้เอ่ยขึ้นลอยๆ แต่อย่างใด แต่เป็นคำตอบที่ผ่านกระบวนค้นหา ผ่านปากคำของชุมชน ชาวบ้าน ลูกเด็กเล็กแดงในจังหวัดพังงา

ความสุขในที่ดินทำกินที่มั่นคง 
ทรัยพากรท้องถิ่นที่ไม่ถูกล้างผลาญ 
รายได้ยังชีพที่เพียงพอ 
การศึกษาที่ออกแบบเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
สวัสดิรัฐและชุมชนที่มั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
มีความรู้และเท่าทันภัยพิบัติ 

ตามที่ได้ไล่เรียงมา คือความสุขที่คนพังงาปรารถนาในการสิทธิและส่วนร่วม เพื่อออกแบบชีวิต ชุมชน และจังหวัด ในฐานะที่เขาเหล่านี้ล้วนเป็นพลเมืองคนหนึ่ง’

ติดตามเรื่องราวและหลักสูตรการเรียนรู้ ‘พังาาแห่งความสุข’ ได้ที่ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

 ,