พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

“พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”
ณ สำนักงานสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
ใกล้โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการ

๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ พิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา (ฉันภัตตาหารเช้า) 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข (ที่ทำการสถาบันฯ)

กล่าวรายงาน

 • นางชาตรี มูลสาร ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

ประธานเปิด

 • นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ พิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง“สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”

 • นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 • นายไมตรี จงไกรจักร์ นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 • อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ ปาฐกถาพิเศษ “การเรียนรู้ชุมชนสู่การพัฒนาเมือง” (โรงแรมภูงา)

 • นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 • อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ เสวนา “บทเรียนรวมคนสร้างเมือง ตามวิถีพังงาแห่งความสุข”

 • คุณสุทธิโชค ทองชุมนุม ประธานโครงการขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข
 • นางชาตรี มูลสาร ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข
 • รศ.ดร.ณฐพงษ์  จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ดร.กิตติ คงตุก รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดำเนินรายการโดย นายไมตรี จงไกรจักร์ นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารร่วมกัน (อาหารปิ่นโต)

 ,