อยู่หน้าจอให้น้อยที่สุด: ฮาวทูครูสอนออนไลน์แบบ Visual Thinking

การสอนออนไลน์ครูจำเป็นต้องยืนอยู่บนหลักคิดสำคัญที่ว่า ‘ทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กๆ อยู่หน้าจอน้อยที่สุด’ โดยใช้หลัก 3 Knows 1. Know Tools – รู้จักเครื่องมือ เพราะตอนนี้มีเครื่องมือมาช่วยคุณครูมากมาย เช่น Zoom (แอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียน ทำงานออนไลน์) ฯลฯ 2. Know Student – รู้จักเด็ก ครูต้องรู้จักสไตล์หรือวิถีการเรียนรู้ของเด็กๆ และรู้จักอินเทอร์เน็ตของพวกเขา 3. Know Content – รู้เนื้อหา ครูต้องตัดเย็บเนื้อหาใหม่ หมายความว่า จากคาบปกติมาเป็นออนไลน์ อาจจะต้องแบ่งหรือซอยมาเป็น 2 คาบ หรือมากกว่านั้น การรู้เนื้อหานั้นจะช่วยให้ครูรู้ว่าจะต้อง สอนอะไร (What), สอนอย่างไร (How), ประเมินการสอนแบบไหน (Evaluate) ก่อนครูลงมือสอนออนไลน์ด้วยการซอยย่อย โดยแบ่งเป็นช่วง ต้นคาบ (Intro) – สอนสลับกิจกรรม (Activity) – ปล่อยให้เด็กทบทวนตัวเอง (Self Regulate) visual thinking เรียนออนไลน์ อ่านเตรียมครูสอนออนไลน์ ฉบับ Visual Thinking เพิ่มเติมได้ ที่นี่  , , ,