นำทางข้างใน: ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต

ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ การเปลี่ยนแปลงแม้ในระดับปัจเจกก็มีพลังมากพอจะสร้างคุณูปการต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ ประสบการณ์จริงของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมสิบสองท่าน ถ่ายทอดผ่านการสนทนาและสะท้อนย้อนมองเส้นทางชีวิตตนเอง ที่ได้ถูกหล่อหลอมผ่านประสบการณ์หลากหลาย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโต ทั้งในเชิงความรู้ ทักษะ ความคิด จิตวิญญาณ จนกลายเป็นแรงผลักให้ก้าวมาเป็นนักขับเคลื่อนสังคม ที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เรื่องราวของพวกเขาจะนำมาซึ่งพลัง ความหวัง และแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่านมองเห็นศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของตนเอง ในการเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลง

หนังสือ นำทางข้างใน : ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต
สัมภาษณ์ : ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ / ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ
ถ่ายภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร : เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย
ที่ปรึกษา : นิรมล มูนจินดา / กานน คุมพ์ประพันธ์ / นรรณ วงศ์พัวพันธุ์ ศิลปกรรม : ณขวัญ ศรีอรุโณทัย ออกแบบปก : antizeptic
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาเล่มละ 350 บาท จำนวน 255 หน้า

*รับส่วนลดพิเศษเมื่อสั่งซื้อพร้อม นำร่วม-ร่วมนำ ฯ เล่ม 1 และ 2 สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

View Fullscreen
Download PDF