MAN HOUR: เวลาทำงานกับรายได้สัมพันธ์กันหรือไม่

เครื่องมือแรกที่ คุณนุ้ย – พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ชวนทุกคนมาลองทำกัน คือ Man Hour หรือการคำนวณเวลาในการทำงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ แล้วจำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า

ทั้งนี้เมื่อได้คำตอบของตัวเองแล้ว จึงถึงขั้นที่จะต้องคิดต่อว่า แล้วเราจะจัดการบริหารเวลาของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่างไรดี (Effective Time Management) ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ในวันต่อๆ ไปค่ะ

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Preparing Team for Transition) 1 – 3 มีนาคม 2561