lock down 100% คนโคกสลุงทำอย่างไรให้กินอิ่ม นอนหลับ แม้ไวรัสระบาด

โคกสลุงทำอย่างไรให้กินอิ่ม นอนหลับ แม้ไวรัสระบาด

เป็นการปิดเมือง  โดยที่ประตูความสุขยังเปิดอยู่ ฉบับโคกสลุงโมเดล

ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกาศ lockdown ชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  งดการสัญจรทางไกล งดการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม งดการพบปะเจอหน้าพูดคุยกันอย่างเคย และลดการเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่จะสร้างความตื่นตระหนกและสับสน ในบรรยากาศที่ทุกคนต่างหวาดกลัวภัยไวรัส 

ขั้นที่ 1: รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านและเชื่อถือได้

 • ติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักระบาดวิทยาของประเทศไทย
 • นำข้อมูลมาย่อยเพื่อการสื่อสาร ว่าไวรัสมีต้นทางมาจากไหน แพร่ระบาดอย่างไร แล้วคนธรรมดาอย่างเราๆ จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับโคโรนาไวรัสนี้ด้วยวิธีแบบใดบ้าง
 • ศึกษาสถานการณ์และมาตรการของต่างประเทศควบคู่ไปด้วย 
 • ชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐ ทำงานประสานกันด้วยชุดข้อมูลเดียวกัน 

ขั้นที่ 2: สื่อสารโดยไม่สร้างความขัดแย้ง

 • ผู้มีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร รพ.สต. เจ้าอาวาส ผู้นำชุมชน
 • ไม่สื่อสารด้วยอำนาจ ใช้ความเป็นมิตร แต่ให้ข้อมูลชัดเจน 
 • เอาข้อมูลต่างๆ มาแปลงเป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย 
 • สร้างกฎร่วมกันในชุมชนผ่านผู้นำที่ชาวบ้านยอมรับนับถือ 
 • ชุมชนทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับตำรวจ หมอ เจ้าที่อนามัย บนชุดข้อมูลเดียวกัน 

ขั้นที่ 3:  พึ่งตนเอง ในน้ำมีปลา ในยุ้งมีข้าว ในสวนมีผัก

 • สร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านโครงการผักพื้นบ้านอินทรีย์ และการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
 • สนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน 
 • จัดทำ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน” เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชน 
 • วางแนวทางการสร้างอาหารในชุมชนโดยลดการพึ่งพาจากภายนอก 
 • ชุมชนเห็นตรงกันว่า เรื่องสุขภาพและการมีชีวิต สำคัญกว่าการหาเงินในภาวะวิกฤติ
 , , ,