ครูปล่อยแสง Ep.7 | คิด เห็น เป็นภาพ Visual Thinking

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.7 | คิด เห็น เป็นภาพ Visual Thinking เหล่าคุณครูเริ่ม Introduction to Visual หรือการเข้าใจความหมาย ขอบเขตของทักษะคิดเห็นเป็นภาพ และทำกิจกรรม Visual Vocabulary การใช้ภาพแทนความหมาย 4 รูปแบบ Visual Note: Taking Note, Telling Lab and Visual Capture ผ่านการให้ทดลองวาดภาพตามโจทย์ที่ได้รับ

รับชมต่อ คลิก >>> ครูปล่อยแสง Ep.8 | การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้