ครูปล่อยแสง Ep.3 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 1)

ครูปล่อยแสง : รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.3 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 1) นี้ชวนคุณครูลองกล้าที่จะไม่สอน จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องการใช้อำนาจในห้องเรียนของตนเอง และการสอนวัฒนธรรมแห่งความกลัว ผ่านกิจกรรมนิ้วแห่งอำนาจให้คนหนึ่งมีอำนาจ และอีกคนต้องเคลื่อนที่ตามนิ้วของอีกคนหนึ่ง และทำความเข้าใจกับความย้อนแย้งในการเรียนการสอน ผ่านการบรรยายและให้ร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

รับชมต่อ >>> ครูปล่อยแสง Ep.4 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 2)