ถอดกระบวนการ: เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ ร่วมกันถอดกระบวนการ จากเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต ในปี พ.ศ.2557