แกะรอยกระบวนการเรียนรู้: แนวคิดและการออกแบบ ‪‎เวทีเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง‬

เนื้อหาเรียบเรียงจากเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่
วิทยากร อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
เรียบเรียงโดย วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

View Fullscreen
Download PDF