ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรือ Social Facilitation รุ่นที่ 2 เน้นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นชัดเจนที่จะขับเคลื่อนสังคมในมุมใดมุมหนึ่งตามความสนใจและถนัดของตัวเองเป็นคนรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันโดยจะเป็นเรียนสองครั้งต่อเนื่อง ครั้งละ 4 วันเวทีแรกมีคุณประชา หุตานุวัตร เป็นกระบวนกรหลัก เน้นเรื่องการเติมเครื่องมือ มุมมอง ความเข้าใจ และลงลึกด้านใน เพื่อเชื่อมสู่เวทีที่สอง ซึ่งคุณณัฐฬส วังวิญญู จะมารับไม้เป็นกระบวนกรต่อไป

เวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

Download PDF  ,