นำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

เมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา แล้วมองลงมาที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลกๆ 15 ต้น แต่ใคร่ครวญด้วย “ตาใน” จนเห็น “ป่าแห่งมนุษย์” เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ (event) แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures) ของคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ได้เปล่งประกาศออกมาเป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง เป็นแรงบันดาลใจ ที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากกำแพงที่แต่ละคนดำรงอยู่

มาร่วมสนทนา ร่วมทำ เกิดพลังทวีคูณ” ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ นำร่วม-ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2 ๐กิตติชัย งามชัยพิสิฐ ๐นุชนารถ บุญคง ๐เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ๐พร้อมศิริ ภาษยะวรรณ์ ๐เพียร เพลินบรรณกิจ ๐ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ๐ไมตรี จงไกรจักร์ ๐สรยุทธ รัตนพจนารถ ๐สิริวรรณ-ปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์ ๐อนุกูล ทรายเพชร ๐อภิศักดิ์ ทัศนี ๐อรุษ นวราช ๐อัจฉรา วัฒนาภา ๐อาทิตย์ โกวิทวรางกูร

หนังสือนำร่วม-ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2
เรียบเรียง : นิรมล มูนจินดา
ภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
บรรณาธิการต้นฉบับ : วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
ออกแบบปก : วันทนี เจริญวานิช นิรมล มูนจินดา
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาเล่มละ 400 บาท จำนวน 287 หน้า
รับส่วนลดพิเศษเมื่อสั่งซื้อพร้อม นำร่วม-ร่วมนำ ฯ เล่ม 1 สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-2416239, 02-4415222

AW-TextCollective-2
 , ,