เปิดรับสมัคร เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข

เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH) ภายใต้โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สานพลังเครือข่ายผู้นำร่วมสร้างสุข คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ เมื่อประชาชนตื่นตัวและสนใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองมากขึ้น ซึ่งสภาวะดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ข้ามพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เคยเผชิญในอดีต อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมามักมุ่งเน้นการทำงานภายใต้กรอบแนวคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา หรือขาดมิติการพัฒนาความเป็นมนุษย์หรือสุขภาวะด้านในของสมาชิกในสังคม อาทิ กรอบโครงสร้างการทำงานระดับมหภาคที่จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

การทำงานด้านขับเคลื่อนสังคมในมิติต่างๆ จึงมักไม่เห็นศักยภาพของเครือข่ายการนำร่วมและขาดเครื่องมือหรือวิธีการสร้างกระบวนการนำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและมีสุขภาวะ ทำให้การพัฒนาสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ ขาดเครือข่ายในการร่วมทำงานที่เข้มแข็ง และไม่สอดคล้องต่อบริบทที่แตกต่างหลากหลายในสังคม อันเกิดจากมายาคติในพื้นที่การทำงานต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ รวมถึงมายาคติในการขับเคลื่อนงานด้านศึกษาของประเทศ เช่น การสร้างบรรทัดฐานเชิงจริยธรรมที่ขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์ในตัวครูและนักเรียน การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลตามค่านิยมปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสุขภาวะทางปัญญา เป็นต้น

“โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สานพลังเครือข่ายผู้นำร่วมสร้างสุข” ดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำงานเชื่อมโยงกับหลากหลายภาคส่วนของสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการร่วมสร้างสังคมสุขภาวะผ่านการพัฒนาผู้นำที่มีจิตวิญญาณของ “การนำร่วม (Collective Leadership)” มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองจากภายในหรือ “การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation)” ผ่านการบ่มเพาะคนให้เกิด “การตื่นรู้ทางปัญญาภายในตน (Self- Actualization)” เกิดความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกการตัดสินใจและการกระทำของแต่ละคนสามารถส่งผลกระทบต่อสรรพสิ่งทั้งหมด มองเห็นความเชื่อมโยงของตนต่อสังคม ต่อระบบและต่อโลก รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ความรู้และปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม เปิดพื้นที่ให้แก่การเชื่อมโยงความคิด ความสามารถ และสติปัญญาอันหลากหลายจากเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ใช้ “ปัญญาร่วมของกลุ่ม (Collective Wisdom)” สร้าง “ภาวะการนำร่วม (Collective Leadership)”

ในปีนี้ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงจะจัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตเพื่อเชื่อมโยงโครงการฯ เข้ากับเครือข่ายผู้นำการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือภาคีของ สสส. รายใหม่ เพื่อเพิ่มตัวคูณ (multiplier) หรือผู้นำซึ่งมีศักยภาพในการขยายเครือข่ายการทำงานบนฐานสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งจะเป็นการขยายผลกระทบด้านการพัฒนาการทำงานบนวิถีสุขภาวะทางปัญญาในสังคมไทย

โดยโครงการฯ จะจัด “เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH)” เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด “สุขร่วมสร้าง (Collective Happiness)” ทั้งพัฒนาโหนดใหม่และต่อยอดโหนดการทำงานเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเครือข่ายทั้งเชิงพื้นที่และความเชี่ยวเชี่ยวชาญจากผู้ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลากหลายคุณลักษณะ เช่น อาชีพ เพศ วัย วิถีชีวิต และพื้นที่การทำงาน เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการปะทะสังสรรค์ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพภาวการนำร่วม 3 ด้าน คือ ฐานหัว (Head) ฐานกาย (Hand) และฐานใจ (Heart) บ่มเพาะสุขภาวะทางปัญญาใน รวมถึงเชื่อมร้อยผู้ทำงานขับเคลื่อนสังคมทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างความสุขในสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างและขยาย “เครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา (Community of Practice and Learning)” ผ่านเครื่องมือและกระบวนการทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่การทำงานที่หลากหลายในมิติ “การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation)” ซึ่งเป็นการเติบโตบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา
 3. เพื่อหนุนเสริมการริเริ่มดำเนินงานของเครือข่ายจากเวทีของโครงการฯ นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมจากการเรียนรู้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะทางปัญญาในพื้นที่จริง
เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

1. กลุ่มเป้าหมาย: ภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป้าหมายของโครงการผู้นำแห่งอนาคต และ สสส. จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ซี่งเป็นผู้นำร่วมใหม่และผู้นำรุ่นกลาง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 • ผู้นำรุ่นใหม่ประมาณ 28 คน (ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการและคนทำงานด้านการศึกษา ครูแกนนำและนักศึกษา รวมถึงผู้นำรุ่นเยาว์จากชุมชนท้องถิ่น
 • ผู้นำรุ่นกลางประมาณ 12 คน (ร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลางจากกลุ่มผู้ประกอบการทางสังคมและคนทำงานด้านการศึกษา รวมถึงผู้นำรุ่นกลางในชุมชนท้องถิ่น

2. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • โครงการผู้นำแห่งอนาคตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 โมดูล ค่าที่พัก และค่าอาหาร
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างและขยาย “เครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา (Community of Practice and Learning)” ผ่านเครื่องมือและกระบวนการทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่การทำงานที่หลากหลายในมิติ “การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation)” ซึ่งเป็นการเติบโตบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้ริเริ่มโครงการจากเวทีการอบรมฯ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมจากการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะทางปัญญาในพื้นที่จริง

3. ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 25 ธันวาคม 2562

5. สถานที่ฝึกอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6. เงื่อนไขในการสมัคร:

 • ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายแสดงความจำนงเพื่อนำเสนอเป้าหมายและความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ (Statement of Motivation) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ต้องเข้าร่วมให้ครบทั้ง 3 โมดูล (โมดูลละ 3 วัน มีภาคกลางคืน)
 • โครงการดูแลค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และเอกสารอบรม (ไม่มีค่าเดินทาง)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ ให้ติดต่อมาที่ทีมงานเป็นการส่วนตัว)
 • กรุณาเช็คคิววันว่างให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพื่อรับประกันการเข้าร่วมในลำดับแรก

รายละเอียดกิจกรรม

วิทยากรกิจกรรม
โมดูล 1 : ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต (วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563)
ผู้ดำเนินรายการ:
 • คุณประชา หุตานุวัตร
  ประธานคณะกรรมการชุมชนนิเวศเอเชีย และนักพัฒนาเยาวชน สถาบันยุวโพธิชน
 • คุณณัฐฬส วังวิญญู
  ผู้อำนวยการสถาบันขวัญแผ่นดิน

แขกรับเชิญ:

 • คุณชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
เวทีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์การทำงานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแผนการทำงานเพื่อ
การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนบนวิถีสุขภาวะทางปัญญาในอนาคต

 กิจกรรม :

 • กิจกรรมสร้าง “เครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา (Community of Practice and Learning)” ผ่านเครื่องมือและกระบวนการทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย
 • กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นภาพกว้างของโครงการ รวมถึงทำความเข้าใจในโลกและชีวิต
โมดูล 2 : ปัญญาภายใน : บ่มเพาะศักยภาพผู้นำ (วันที่ 20-22 มีนาคม 2563)
 • Mr.Vikram Bhatt
  ผู้ก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย
 • ดร.อดิศร จันทรสุข
  รองคณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
 • Mrs.Seema Bhatt
  องค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย
 • คุณไพลิน จิรชัยสกุล
  Internal Coach บ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
เวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำจากการเติบโตภายใน ทำให้ผู้นำสามารถขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเข้าใจตนเองและสังคมอย่างแท้จริง

 


กิจกรรม :

 • เน้นกระบวนการด้าน intuition และปัญญาญาณ
 • หลอมรวมโมดูลหลักสูตรการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence) และ Conscious Evolution Model
โมดูล 3: ปัญญาร่วม : ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ (วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563)
 • คุณพฤหัส พหลกุลบุตร
  และทีมงานมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
เป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพในร่วมนำ (Collective Leadership) ผ่านเครื่องมือหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการขยายเครือข่ายการทำงานในประเด็นต่างๆ

 


กิจกรรม :

 • สร้างความเข้าใจและทดลองวิธีการขับเคลื่อนงานผ่านเครื่องมือองค์ความรู้จากเวทีให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้จับกลุ่มทำแผนโครงการจากเวทีการอบรมฯ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะทางปัญญาในพื้นที่จริง

ผู้ประสานงานหลัก

นางสาวทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5222 หมายเลขโทรสาร 0-2441-5223
 • ลิงค์สมัคร : http://url.ie/14qgd
 • อีเมล thurian.ch@gmail.com
 ,