เปิดรับสมัคร เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข

เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness – LCH) ภายใต้โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สานพลังเครือข่ายผู้นำร่วมสร้างสุข คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ เมื่อประชาชนตื่นตัวและสนใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองมากขึ้น ซึ่งสภาวะดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ข้ามพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เคยเผชิญในอดีต อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมามักมุ่งเน้นการทำงานภายใต้กรอบแนวคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา หรือขาดมิติการพัฒนาความเป็นมนุษย์หรือสุขภาวะด้านในของสมาชิกในสังคม อาทิ กรอบโครงสร้างการทำงานระดับมหภาคที่จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

การทำงานด้านขับเคลื่อนสังคมในมิติต่างๆ จึงมักไม่เห็นศักยภาพของเครือข่ายการนำร่วมและขาดเครื่องมือหรือวิธีการสร้างกระบวนการนำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและมีสุขภาวะ ทำให้การพัฒนาสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ ขาดเครือข่ายในการร่วมทำงานที่เข้มแข็ง และไม่สอดคล้องต่อบริบทที่แตกต่างหลากหลายในสังคม อันเกิดจากมายาคติในพื้นที่การทำงานต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ รวมถึงมายาคติในการขับเคลื่อนงานด้านศึกษาของประเทศ เช่น การสร้างบรรทัดฐานเชิงจริยธรรมที่ขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์ในตัวครูและนักเรียน การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลตามค่านิยมปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสุขภาวะทางปัญญา เป็นต้น

“โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สานพลังเครือข่ายผู้นำร่วมสร้างสุข” ดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำงานเชื่อมโยงกับหลากหลายภาคส่วนของสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการร่วมสร้างสังคมสุขภาวะผ่านการพัฒนาผู้นำที่มีจิตวิญญาณของ “การนำร่วม (Collective Leadership)” มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองจากภายในหรือ “การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation)” ผ่านการบ่มเพาะคนให้เกิด “การตื่นรู้ทางปัญญาภายในตน (Self- Actualization)” เกิดความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกการตัดสินใจและการกระทำของแต่ละคนสามารถส่งผลกระทบต่อสรรพสิ่งทั้งหมด มองเห็นความเชื่อมโยงของตนต่อสังคม ต่อระบบและต่อโลก รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ความรู้และปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม เปิดพื้นที่ให้แก่การเชื่อมโยงความคิด ความสามารถ และสติปัญญาอันหลากหลายจากเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ใช้ “ปัญญาร่วมของกลุ่ม (Collective Wisdom)” สร้าง “ภาวะการนำร่วม (Collective Leadership)”

ในปีนี้ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงจะจัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตเพื่อเชื่อมโยงโครงการฯ เข้ากับเครือข่ายผู้นำการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือภาคีของ สสส. รายใหม่ เพื่อเพิ่มตัวคูณ (multiplier) หรือผู้นำซึ่งมีศักยภาพในการขยายเครือข่ายการทำงานบนฐานสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งจะเป็นการขยายผลกระทบด้านการพัฒนาการทำงานบนวิถีสุขภาวะทางปัญญาในสังคมไทย

โดยโครงการฯ จะจัด “เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness – LCH)” เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด “สุขร่วมสร้าง (Collective Happiness)” ทั้งพัฒนาโหนดใหม่และต่อยอดโหนดการทำงานเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเครือข่ายทั้งเชิงพื้นที่และความเชี่ยวเชี่ยวชาญจากผู้ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลากหลายคุณลักษณะ เช่น อาชีพ เพศ วัย วิถีชีวิต และพื้นที่การทำงาน เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการปะทะสังสรรค์ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพภาวการนำร่วม 3 ด้าน คือ ฐานหัว (Head) ฐานกาย (Hand) และฐานใจ (Heart) บ่มเพาะสุขภาวะทางปัญญาใน รวมถึงเชื่อมร้อยผู้ทำงานขับเคลื่อนสังคมทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างความสุขในสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างและขยาย “เครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา (Community of Practice and Learning)” ผ่านเครื่องมือและกระบวนการทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่การทำงานที่หลากหลายในมิติ “การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation)” ซึ่งเป็นการเติบโตบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา
 3. เพื่อหนุนเสริมการริเริ่มดำเนินงานของเครือข่ายจากเวทีของโครงการฯ นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมจากการเรียนรู้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะทางปัญญาในพื้นที่จริง

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

1. กลุ่มเป้าหมาย: ภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป้าหมายของโครงการผู้นำแห่งอนาคต และ สสส. จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ซี่งเป็นผู้นำร่วมใหม่และผู้นำรุ่นกลาง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 • ผู้นำรุ่นใหม่ ประมาณ 28 คน (ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการและคนทำงานด้านการศึกษา ครูแกนนำและนักศึกษา รวมถึงผู้นำรุ่นเยาว์จากชุมชนท้องถิ่น
 • ผู้นำรุ่นกลาง ประมาณ 12 คน (ร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลางจากกลุ่มผู้ประกอบการทางสังคมและคนทำงานด้านการศึกษา รวมถึงผู้นำรุ่นกลางในชุมชนท้องถิ่น

2. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • โครงการผู้นำแห่งอนาคตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 โมดูล ค่าที่พัก และค่าอาหาร
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างและขยาย “เครือข่ายการทำงานและการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา (Community of Practice and Learning)” ผ่านเครื่องมือและกระบวนการทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่การทำงานที่หลากหลายในมิติ “การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Intra-Transformation)” ซึ่งเป็นการเติบโตบนวิถีสุขภาวะทางปัญญา
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้ริเริ่มโครงการจากเวทีการอบรมฯ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมจากการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะทางปัญญาในพื้นที่จริง

3. ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 10 มกราคม 2563

5. สถานที่ฝึกอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6. เงื่อนไขในการสมัคร:

 • ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายแสดงความจำนงเพื่อนำเสนอเป้าหมายและความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ (Statement of Motivation) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ต้องเข้าร่วมให้ครบทั้ง 3 โมดูล (โมดูลละ 3 วัน มีภาคกลางคืน)
 • โครงการดูแลค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และเอกสารอบรม (ไม่มีค่าเดินทาง)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ ให้ติดต่อมาที่ทีมงานเป็นการส่วนตัว)
 • กรุณาเช็คคิววันว่างให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพื่อรับประกันการเข้าร่วมในลำดับแรก

รายละเอียดกิจกรรม

กำหนดการเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness – LCH)

โมดูล 1: ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต

ระหว่างวันเสาร์ ที่ 8 – วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

เวลากิจกรรม
09.00 – 12.00 น.กิจกรรมแลกพบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ทำความรู้จักกันและจับคู่ buddy เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 3 โมดูล
– การรับฟังอย่างลึกซึ้งและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.กระบวนการเกี่ยวกับการรู้จักตนเองและการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับสังคม
– ถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาของผู้เข้าร่วม เส้นทางชีวิต การเติบโตด้านในและการรับใช้สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (The Mythical Path of Hero’s Journey)
– วิเคราะห์ตนเองโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับ
17.00 – 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.จับกลุ่มสนทนาตามอัธยาศัย (self-organize)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลากิจกรรม
09.00 – 12.00 น.กิจกรรมพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย กระตุ้นให้เห็นประเด็นหรือปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย โดยวิทยากรรับเชิญ (ท่านละ 30 นาที) ตามหัวข้อดังนี้
1. โลกที่กำลังเปลี่ยน โดย อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
2. ปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม โดย คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
3. การล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยในสังคมไทย โดย คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ
4. ความเหลื่อมล้ำและความยุติธรรมในสังคมไทย โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล
5. ปัญหาด้านการศึกษา โดย อ.อนุชาติ พวงสำลี
6. สังคมไทยทำร้ายเด็กไทยอย่างไร โดย คุณทิชา ณ นคร
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.จับกลุ่มสรุปประเด็นในช่วงเช้า และหาทิศทางของประเทศร่วมกัน
17.00 – 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.รับชมภาพยนตร์และร่วมกันสนทนาประเด็นที่น่าสนใจ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เวลากิจกรรม
09.00 – 12.00 น.กระบวนการ “วิถีศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ : เพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม”
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.วางแผนร่วมกันสำหรับการก้าวต่อไปสู่ โมดูล 2

โมดูล 2 : ปัญญาภายใน : บ่มเพาะศักยภาพผู้นำ (วันที่ 20-22 มีนาคม 2563)

Mr.Vikram Bhatt
ผู้ก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย
ดร.อดิศร จันทรสุข
รองคณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
Mrs.Seema Bhatt
องค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย
คุณไพลิน จิรชัยสกุล
Internal Coach บ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
เวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำจากการเติบโตภายใน ทำให้ผู้นำสามารถขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเข้าใจตนเองและสังคมอย่างแท้จริง 

กิจกรรม :
– เน้นกระบวนการด้าน intuition และปัญญาญาณ
– หลอมรวมโมดูลหลักสูตรการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence) และ Conscious Evolution Model

โมดูล 3: ปัญญาร่วม : ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ (วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563)

คุณพฤหัส พหลกุลบุตร
และทีมงานมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
เป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพในร่วมนำ (Collective Leadership) ผ่านเครื่องมือหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการขยายเครือข่ายการทำงานในประเด็นต่างๆ 

กิจกรรม :
สร้างความเข้าใจและทดลองวิธีการขับเคลื่อนงานผ่านเครื่องมือองค์ความรู้จากเวทีให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้จับกลุ่มทำแผนโครงการจากเวทีการอบรมฯ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะทางปัญญาในพื้นที่จริง

ผู้ประสานงานหลัก

นางสาวทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5222 หมายเลขโทรสาร 0-2441-5223
 • ลิงค์สมัคร : http://url.ie/14qgd อีเมล thurian.ch@gmail.com
 • อีเมล thurian.ch@gmail.com
 ,