ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก
เขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์
ประสานงานต้นฉบับ พรชนก อารยะกุลชัย ประสานงานการผลิต กานนท์ คุมพ์ประพันธ์  แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559 จำนวน 2,000เล่ม
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 280 บาท จำนวนหน้า 356 หน้า ราคาพิเศษ 250 บาท

Download PDF

 

 

 , , , ,