ประกาศเลื่อนกิจกรรมอบรมก่อการครูรุ่น 3

เรียน ครูแกนนำรุ่น 3 ทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นครูแกนนำของโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย ทำให้การจัดงานขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่สมควร ทางคณะผู้จัดจึงมีมติขอ แจ้งเลื่อนการจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือเข้าสู่สภาวะปกติ และหากทราบวันจัดอบรมที่ชัดเจนจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง โดยครูแกนนำทุกท่านยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่น 3 ตามรายชื่อที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น

สำหรับครูแกนนำที่ได้ชำระเงินประกันการเข้าร่วมแล้ว ทางโครงการฯ จักดำเนินการคืนเงินให้กับทุกท่าน โดยขอเอกสารประกอบการคืนเงินเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของครูแกนนำ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ทหารไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ส่งเอกสารทั้งหมด โดยการ scan หรือ ถ่ายภาพ มาที่อีเมล project.lsed@lsed.tu.ac.th
  4. หากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการก่อการครูฯ รุ่น 3 ท่านสามารถชำระเงินประกันการเข้าร่วมได้อีกครั้ง เมื่อโครงการฯ ได้แจ้งกำหนดการที่แน่นอนแล้ว

ผู้ประสานงานโครงการก่อการครู
นางสาวจิตตมาศ จิระสถิตย์พร (ออม)

โครงการก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เลขที่ 999  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 094-6852793 (เวลาทำงาน 09.00 – 17.00 น.)
อีเมล์ : project.lsed@lsed.tu.ac.th