รายงานประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม Process Work : Gender and Sexuality

ในสังคมไทยคำว่า “เพศ” มักจะถูกเชื่อมโยงกับการมีเพศสัมพันธ์ทำให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรพูดถึงไปด้วย โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่สี่คน ทั้งที่จิลบอกว่าในต่างประเทศ การอบรมเรื่อง gender และ Sexuality มักจะมีแต่ผู้หญิงมาเข้าร่วม การที่หลายๆ คนที่มาเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้เองก็ไม่ได้มาเข้าร่วมอบรมเพราะสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพและเพศวิถีโดยตรง แต่มีความต้องการมาเรียนกระบวนการ process work มากกว่าเองก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเด็นเรื่อง Gender และ Sexuality ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำมาพูดถึง

นำกระบวนการ โดย Gill (Gillian) Emslie วันที่ 22 -25 มกราคม พ.ศ. 2558 บันทึกและเรียบเรียง โดย กานน คุมพ์ประพันธ์ ผู้ประสานงานวิชาการ

Download PDF  , ,